Cechą mediacji jest to, że koszty prowadzenia mediacji w porównaniu z kosztami postępowania sądowego są nieporównywalnie niższe.
Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, takich jak koszt wynajmu pomieszczenia czy koszt korespondencji.


KOSZTY MEDIACJI CYWILNYCH, RODZINNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACOWNICZYCH

koszty mediacji

W mediacjach skierowanych postanowieniem sądu koszty reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu. Jest to jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Ponadto zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Do kosztów mediacji należy doliczyć podatek VAT, jeśli mediator jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Strony ponoszą koszty mediacji z reguły po połowie, chyba że ustalono inny sposób rozliczeń. W przypadku zwolnienia strony od kosztów sądowych w postępowaniu sadowym, strona jest również zwolniona z kosztów postępowania mediacyjnego.

W przypadku mediacji pozasądowej (umownej), wysokość wynagrodzenia mediatora oraz zwrotu jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji uzgadniane są przez strony z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

KOSZTY MEDIACJI ADMINISTRACYJNYCH

koszty mediacji

W mediacjach administracyjnych skierowanych przez organ administracyjny koszty mediacji administracyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym.

 1. W sprawach o należności pieniężne wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości tych należności. Jest to jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 1. W sprawach dotyczących:
  1. koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. budownictwa i architektury,
  3. zagospodarowania przestrzennego,
  4. ochrony środowiska i przyrody,
  5. gospodarki wodnej,
  6. nieruchomości,
  7. rolnictwa i leśnictwa,
  8. własności przemysłowej

Wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 2000 złotych.

 1. W innych sprawach wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania
  mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100
  złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Ponadto zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia uczestników do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Do kosztów mediacji należy doliczyć podatek VAT, jeśli mediator jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Koszty mediacji administracyjnej pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda administracyjna – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej.