Pełnomocnictwo – definicja, rodzaje i zasady udzielania

Pełnomocnictwo to oświadczenie woli mocodawcy, umożliwiające innej osobie tj. pełnomocnikowi działanie w jego imieniu i podejmowanie czynności na jego rzecz. Udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje jednak utraty przez mocodawcę jego praw i obowiązków – nadal działa on we własnym imieniu. W poniższym artykule dowiesz się o rodzajach pełnomocnictw oraz zasadach związanych z ich udzielaniem i odwołaniem.

Rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe i szczególne

Istnieją trzy podstawowe rodzaje pełnomocnictwa:

Forma pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy.
udzielenie pełnomocnictwa

Zwykle może być udzielone w dowolnej formie, jednak od tej zasady są wyjątki.

Pełnomocnictwo ogólne wymaga formy pisemnej, aby było ważne.

Jeśli jednak do danej czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, to pełnomocnictwo musi być udzielone w tej samej formie. Na przykład do dokonania sprzedaży nieruchomości w imieniu mocodawcy niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości może nastąpić tylko w takiej właśnie formie.

Kto może zostać pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co obejmuje nawet małoletnich powyżej 13-go roku życia oraz osoby częściowo ubezwłasnowolniona lub objęte doradztwem tymczasowym. Pełnomocnikiem może być również osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Odwołanie pełnomocnictwa

Mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w każdej chwili bez podania przyczyny, a także bez zgody pełnomocnika. Wystarczy złożyć oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pełnomocnikowi. Odwołanie staje się skuteczne w momencie, gdy pełnomocnik miał możliwość się z nim zapoznać. Można również poinformować osobę trzecią, z którą miała nastąpić określona czynność, o odwołaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo materialne a procesowe

Pełnomocnictwo materialne obejmuje umocowanie do podejmowania czynności prawnych w czyimś imieniu np. zawieranie umów. W takim przypadku pełnomocnikiem może być osoba, o której mowa w akapicie “Kto może zostać zostać pełnomocnikiem”.

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do działania przed sądem (powszechnym lub administracyjnym)  lub organami administracyjnymi  Pełnomocnikiem procesowym mogą być na przykład:

Zakończenie

      Mam nadzieję, że przedstawione informacje na temat pełnomocnictwa były dla Ciebie wartościowe i pomocne. Zrozumienie zasad zasad udzielania pełnomocnictwa może być kluczowe dla skutecznego działania w wielu sytuacjach życiowych i biznesowych. W razie pytań lub wątpliwości, zawsze można skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże Ci w zrozumieniu i stosowaniu odpowiednich procedur prawnych.