Mediacje rodzinne

Możliwość szczerej rozmowy oraz szybkiego rozwiązania konfliktu rodzinnego, bez zaangażowania sądów, dają właśnie mediacje rodzinne. Mediacje rodzinne są szczególnym rodzajem mediacji cywilnych i kierują się tymi samymi zasadami co mediacje cywilne.

mediacje rodzinne

„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś”

Peter Sellers

Każdy z nas jest członkiem rodziny, która ma ogromny wpływ na nasze życie prywatne, a niekiedy również na zawodowe. Dlatego tak ważne w naszym życiu jest utrzymywanie dobrych relacji rodzinnych, które niekiedy są zaburzone sporami czy konfliktami nie tylko na gruncie majątkowym. W sprawach rodzinnych najważniejsza jest szczera rozmowa. To właśnie ona pozwala rozwiązać zaistniałe problemy i pozostawać w dalszych relacjach, od których nie da się tak po prostu odciąć.

STRONY W MEDIACJI RODZINNEJ

Mediacja rodzinna jest prowadzona z reguły między osobami związanymi więzami krwi. Może być prowadzona pomiędzy:

 1. małżonkami,
 2. rodzeństwem,
 3. dalszymi członkami rodziny,
 4. rodzicami i dziećmi,
 5. osobami pozostającymi w związkach nieformalnych (konkubinatach).

RODZAJE MEDIACJI RODZINNEJ

W sporach w sprawach cywilnych możliwe jest prowadzenie mediacji:

 1. pozasądowej – przed mediatorem na podstawie umowy o mediację jest to tzw. mediacja rodzinna umowna lub
 2. sądową – przed mediatorem na podstawie na zlecenie sądu jest to tzw. mediacja rodzinna sądowa lub
 3. na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora, po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę tzw. mediacja na wniosek.

PRZEDMIOT MEDIACJI RODZINNEJ

Przedmiotem mediacji rodzinnej mogą być zarówno sprawy majątkowe, jak i niemajątkowe.
W przypadku spraw majątkowych mogą to być sprawy:

 1. podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa,
 2. alimentów,
 3. rozdzielenia przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej,
 4. zaspokojenia potrzeb rodziny,
 5. zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
 6. sposobu korzystania z mieszkania zajmowanego wspólnie przez małżonków,
 7. podziału wspólnego mieszkania lub przyznanie mieszkania jednemu z małżonków.

W przypadku spraw niemajątkowych mogą to być sprawy związane z:

 1. wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 2. zasadami kontaktowania się z dzieckiem poprzez ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, szczegółowe ustalenie sposobu i harmonogramu kontaktów dziecka, sposobu kontaktowania się z dzieckiem innych pozostałych członków rodziny,
 3. rozstrzyganiem o istotnych sprawach dziecka np. wyboru szkoły. W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji rodzinnej może być również pojednanie małżonków.

ZALETY MEDIACJI RODZINNEJ

Mediacja rodzinna ze względu na to, że dotyczy spraw, którym towarzyszą silne emocje, a także istnieje konieczność dalszego utrzymywania ze sobą przez strony kontaktu, ma wiele zalet. Mediacje mianowicie:

 • poprawiają komunikację pomiędzy członkami rodziny,
 • ograniczają konflikty pomiędzy stronami,
 • prowadzą do utrzymania ciągłości osobistych kontaktów między stronami (np. między rodzicami i dziećmi),
 • obniżają społeczne i ekonomiczne koszty separacji i rozwodu,
 • pozwalają na tanie i szybkie rozstrzygniecie sporu,
 • w przyjaznej i spokojnej atmosferze umożliwiają stronom opowiedzenie o swoich uczuciach i przeżyciach,
 • prowadzą do zawarcia ugody uwzględniającej potrzeby oraz interesy stron,
 • uczą wzajemnego szacunku, respektowania praw innych osób.

UGODA W MEDIACJI RODZINNEJ

W mediacji rodzinnej nie każda mediacja może skończyć się zawarciem ugody. W sprawach rodzinnych istnieją bowiem sprawy, które sąd rozstrzyga wyrokiem. Strony na przykład nie mogą ugodą rozwiązać małżeństwa przez rozwód lub separację. Możliwie jest jednak w mediacji rodzinnej ustalenie tzw. kwestii okołorozwodowych, które zostaną przez sąd uwzględnione w treści wyroku. Takimi sprawami okołorozwodowymi są na przykład ustalenie, że strony wyrażają zgodę na rozwód (separację), ustalenie winy za rozpad małżeństwa, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. W ramach mediacji rodzinnej możliwe jest również zawarcie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W przypadku możliwości zawarcia ugody w mediacji rodzinnej, ugoda taka ma charakter ugody zawartej w mediacji cywilnej.