SPECJALIZACJE

PRAWO CYWILNE

Udzielamy porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, które jest gałęzią prawa, które stanowi największe znaczenie w życiu codziennym.

Oferujemy pomoc prawną:

  1. w sprawach prawa umów: sporządzanie umów, negocjowanie warunków umów, analiza możliwości rozwiązania umowy, opiniowanie umów, dochodzenie odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania umów itp. Oferujemy również sporządzanie umów w języku niemieckim i ich tłumaczenie.
  2. w sprawach prawa rzeczowego związanego z prawem własności oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi:  sporządzanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, użytkowania, hipoteki, zastawu, prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości, pomoc w ustanawianiu i wykreślaniu hipotek i zastawów, ochrona własności  i posiadania,  pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości itp. Doradzanie w sprawach własności i ograniczonych praw rzeczowych na gruncie prawa niemieckiego.
  3. w sprawach spadkowych: pomoc w sprawach sporządzania, wykonania oraz podważania testamentów, pomoc z zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza, sporządzanie wniosków do sądu  o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku.  Doradzanie w sprawach spadkowych na gruncie prawa niemieckiego
  4.  w sprawach prawo odszkodowawczego: pomoc w dochodzeniu odszkodowania za szkodę na osobie, z tytułu wypadków w pracy, z tytułu czynów niedozwolonych itp.
Translate »