SPECJALIZACJE - PRAWO CYWILNE

Cechą prawa cywilnego jest autonomiczność i równorzędności podmiotów, co oznacza, że podmioty te samodzielnie kształtują relacje między sobą.

Prawo cywilne, to gałęź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym.

Prawo cywilne to gałąź prawa, które obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego np. konsumentami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi odrębnej osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną np. wspólnotom mieszkaniowym, osobowym spółkom prawa handlowego, a także przedsiębiorcami.

Cechą prawa cywilnego jest autonomiczność i równorzędności podmiotów, co oznacza, że podmioty te samodzielnie kształtują relacje między sobą.

Prawo cywilne jako największa gałąź prawa zawiera w sobie wiele podgałęzi:

 • prawo cywilne część ogólną – regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego, w tym zasady podmiotowości prawnej, zasady reprezentacji, a także zagadnienia dotyczące dokonywania czynności prawnych itp.;
 • prawo rzeczowe – regulujące powstawanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Reguluje w szczególności prawo własności, zasady wykonywania współwłasności, użytkowanie wieczyste i inne ograniczone prawa rzeczowe, a mianowicie służebności, hipoteki czy zastawu;
 • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym, które  dotyczą powstawania, wykonywania zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, zarówno nazwanych, jak i nienazwanych, a także innych zdarzeń prawnych jak na przykład odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego;
 • prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa, w tym zasady określające zasady dziedziczenia ustawowego oraz obejmujące zagadnienia z tym funkcjonalnie związane np. dochodzenia zachowku;
 • prawo rodzinne – normujące stosunki prawnorodzinne  i majątkowe wewnątrz rodziny, a dotyczące spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego, jego rozwiązaniem, stosunkami majątkowymi pomiędzy małżonkami oraz bardzo istotne regulujące stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym kwestie alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej itp.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska-Krehut oferuje:

 1. w sprawach związanych z własnością rzeczy i ograniczonymi prawami rzeczowymi:
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, użytkowania, hipoteki, zastawu itp.,
  • prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości, ochroną własności np. wydania, opróżnienia i opuszczenia nieruchomości (eksmisja)  oraz z ochroną posiadania,
  • pomoc w ustanawianiu i wykreślaniu hipotek i zastawów,
  • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości itp.
  • doradzanie w sprawach własności i ograniczonych praw rzeczowych na gruncie prawa niemieckiego.
 2. w sprawach związanych z powstawaniem i wykonywaniem zobowiązań wynikających z umów, z bezpodstawnego wzbogacenia oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych:
  • udzielenie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzenie umów,
  • analizowanie umów,
  • udział w negocjacjach,
  • analiza możliwości rozwiązania umów,
  • opiniowanie umów
  • reprezentację przed sądem powszechnym oraz udział w mediacjach w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dochodzenie kar umownych itp.,
  • sporządzanie umów w języku niemieckim i ich tłumaczenie.
 3. w sprawach spadkowych:
  • pomoc i doradztwo w sprawach sporządzania, wykonania oraz podważania testamentów,    
  • pomoc z zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza,
  • sporządzanie wniosków do sądu o stwierdzenie nabycia spadku,
  • reprezentację w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku.
  • zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci,
  • zaplanowanie sukcesji majątku,
  • reprezentację w sprawach o zachowek
  • doradzanie w sprawach spadkowych na gruncie prawa niemieckiego.