SPECJALIZACJE – PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne - Radca prawny i mediator Kamila Rutkowska-Krehut udziela porad prawnych oraz uczestniczy w mediacjach w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Prawo cywilne – udzielamy porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jest to gałąź prawa, które ma największe znaczenie w życiu codziennym.

Oferujemy pomoc prawną:

1. W sprawach prawa umów.

Gałąź ta nade wszystko normuje wszelkiego rodzaju dokumenty prawne regulujące prawa i obowiązki stron kontraktu.

W zakres usług Kancelarii w tym zakresie wchodzą m.in.: sporządzanie umów, negocjowanie warunków umów, analiza możliwości rozwiązania umowy, opiniowanie umów, dochodzenie odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania umów itp. Oferujemy również sporządzanie umów w języku niemieckim i ich tłumaczenie.

2. W sprawach prawa rzeczowego związanego z prawem własności oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Ta gałąź prawa jest bardzo złożona. Zajmuje się przede wszystkim stosunkami prawnymi związanymi z własnością rzeczy.

W zakres usług Kancelarii w tym zakresie wchodzą m.in.: sporządzanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, użytkowania, hipoteki, zastawu, prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości, pomoc w ustanawianiu i wykreślaniu hipotek i zastawów, ochrona własności  i posiadania,  pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości itp. Zakres usług obejmuje także doradzanie w sprawach własności i ograniczonych praw rzeczowych na gruncie prawa niemieckiego.

3. W sprawach spadkowych.

Ten dział prawa zajmuje się przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

W zakres usług Kancelarii w tym zakresie wchodzą m.in.: pomoc i doradztwo w sprawach sporządzania, wykonania oraz podważania testamentów, pomoc z zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza, sporządzanie wniosków do sądu  o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, zabezpieczenie najbliższych, zaplanowanie sukcesji majątku, reprezentację w sprawach o zachowek. Doradzamy także w sprawach spadkowych na gruncie prawa niemieckiego.

4. W sprawach prawo odszkodowawczego.

Prawo cywilne w tym zakresie normuje zasady uzyskiwania rekompensaty i wyrównywania szkód, np. za naruszenia umowy.

W zakres usług Kancelarii w tym zakresie wchodzą przede wszystkim: pomoc w dochodzeniu odszkodowania za szkodę na osobie, na mieniu, z tytułu wypadków w pracy, z tytułu czynów niedozwolonych, w związku z błędami medycznymi, z umów ubezpieczenia itp.


Prawo cywilne - porady

Interesują Cię zagadnienia z zakresu prawa cywilnego?

Skontaktuj się z nami, by otrzymać pomoc prawną.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Translate »