Świadczymy skuteczną pomoc prawną przez reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, a także przed organami administracji publicznej tj. urzędami oraz sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych.

Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut jest członkiem samorządu radcowskiego – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, wpisana pod numerem WŁ 478. Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami nieruchomości oraz lustratorami spółdzielni.

Od ponad 10 lat prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, a także obsługę jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i zakładów budżetowych. Prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach naszych usług oferujemy również sporządzanie umów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów w języku niemieckich, a także ich tłumaczenie.

obsługa prawna przedsiębiorców

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego – tworzenie, przekształcenie, połączenie, likwidacja spółek, zastępstwo procesowe, windykacja, udzielenia porad prawnych, sporządzanie umów cywilnoprawnych, negocjacje , oraz sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy ( sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych)

OBSŁUGA PRAWNA INNYCH PODMIOTÓW

Spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego

pomoc prawną
ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

– Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego

– udzielenia pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego


Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

PRAWO CYWILNE

Prawo umów, prawo odszkodowawcze, prawo rzeczowe, sprawy spadkowe

PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE

zakładanie i zmiany w spółkach hadnlowych, przygotowywanie dokumentacji, bieżace doradztwo, negocjowanie umów handlowych

PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I RESTRUKTURYZACYJNE

ocena sytuacji prawnej, pomoc w zakresie kompletowania dokumentów, tworzenie wniosków, reprezentacja strony przed sądami

PRAWO LOKALOWE

reprezentacja przed sądami, przygotowywanie aktów wewnetrznych, windykacja długów, udzielanie porad prawnych

PRAWO ADMINISTRACYJNE

opiniowanie aktów prawa i decyzji, doradzanie w postępowaniach administracyjnych, reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

pomoc prawna dla pracownika i pracodawcy, sporzadzanie wewnętrznych aktów, doradztwo

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

reprezentację Klienta przed sądami i organami administracji publicznej. 

Translate »