SPECJALIZACJE – PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prawo gospodarcze to zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą.

Prawo handlowe

Prawo gospodarcze obejmuje swoim zakresem:

 • prawo gospodarcze publiczne – zawierające całokształt norm prawnych regulujących proces oddziaływania państwa na gospodarkę za pośrednictwem specjalnie od tego powołanych organów, mających określone kompetencje, za pomocą których ustalają one sytuację adresata oraz
 • prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) stanowiące  gałąź prawa prywatnego, która reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego (majątkowe stosunki gospodarcze). Cechą charakterystyczną tego prawa jest wzajemna autonomiczność i równorzędność  podmiotów.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska-Krehut  prowadzi  pełną obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego.

W zakresie pomocy prawnej Kancelaria oferuje:

 1. zakładanie spółek handlowych, w tym:
  • sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji,
  • rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialności
  • sporządzanie aktów założycielskich w języku niemieckim, jak również ich tłumaczenie. 
 2. przeprowadzanie zmian we wszystkich już istniejących typach spółek w szczególności:
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  • zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek,
  • zmiany treści aktów założycielskich itp.
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi;
  • przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały.;
  • likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich rozwiązanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego.
  • sporządzanie dokumentów w języku niemieckim oraz ich tłumaczenie
 3. przygotowanie dokumentacji organów korporacyjnych we wszystkich rodzajach spółek, w tym:
  • obsługa Zgromadzeń Wspólników, posiedzeń Zarządu, posiedzeń Rady Nadzorczej,
  • sporządzanie protokołów oraz uchwał organów,sporządzanie przedmiotowej dokumentacji w języku niemieckim i ich tłumaczenie
 4. bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego, w tym:
  • przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów,
  • realizacji przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach);
 5. pełną obsługę prawną uczestników obrotu gospodarczego, w tym:
  • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • udział w mediacjach,
  • udział w negocjacjach,
  • prowadzenie windykacji długów,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty i prowadzenie windykacji w języku niemieckim   i jej tłumaczenie
 6. negocjowanie i redagowanie umów handlowych, w tym sporządzanie umów handlowych w języku niemieckim i ich tłumaczenie