SPECJALIZACJE

PRAWO  GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prowadzimy pełną obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

W zakresie pomocy prawnej zapewniamy:

  1. zakładanie spółek handlowych, w tym sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji  i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferujemy również sporządzanie aktów założycielskich w języku niemieckim jak również ich tłumaczenie.   

  • przeprowadzanie zmian we wszystkich już istniejących typach spółek, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.; prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi; przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały.; likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Oferujemy również sporządzanie dokumentów w języku niemieckim oraz ich tłumaczenie.
  • przygotowanie dokumentacji organów korporacyjnych we wszystkich rodzajach spółek, w tym obsługa Zgromadzeń Wspólników, posiedzeń Zarządu, posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów oraz uchwał organów. Oferujemy również sporządzanie przedmiotowej dokumentacji w języku niemieckim i ich tłumaczenie.
  • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego, w tym przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów, realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach);
  • pełną obsługę prawną uczestników obrotu gospodarczego,  w tym reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi , a także prowadzenie windykacji długów. Oferujemy również sporządzanie wezwań do zapłaty i prowadzenie windykacji w języku niemieckim i jej tłumaczenie.
  • negocjowanie i redagowanie umów handlowych. Oferujemy również sporządzanie umów handlowych w języku niemieckim i ich tłumaczenie
Translate »