REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: rutkowska-kancelaria.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest:
  • Kamila Rutkowska-Krehut przedsiębiorca, wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska-Krehut z siedzibą w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 7, NIP 887-114-56-45, REGON 02024241 (zwany dalej „Sprzedawcą”).
 3. Ze Sprzedawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 04.2023 r.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, wprowadza się następujące znaczenie poniższych terminów:

 • Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym https://rutkowska-kancelaria.pl/sklep/
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 • E-book – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego w formacie PDF.
 • Porada prawna – usługa świadczona przy wykorzystaniu środków, służących do porozumiewania się na odległość lub w siedzibie Kancelarii, opłacona przelewem online.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów.

§3

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Sprzedawcę działalności polegającej na publikowaniu materiałów o tematyce prawniczej – bloga autorskiego o tematyce prawnej oraz udzieleniu porad prawnych.
 2. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
  • w ramach sklepu internetowego – Sprzedawca oferuje sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Sprzedawcy – ebook oraz porad prawnych;
  • publikacji materiałów o tematyce prawniczej.
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

§4

Warunki techniczne do korzystania z usług

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

 • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie.
 • numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line

§5

Sklep internetowy – sprzedaż E-BOOKA

 1. Zakupu E-booka może dokonać zarówno Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nią.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 7. Zakupiony przez Użytkownika E-book dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału. Klient może pobrać E-booka trzy razy.
 8. Zakupiony przez Użytkownika E-book, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Sprzedawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie E-booka.
 9. Zamówienia na poszczególne publikacje Sprzedawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca umożliwia zapłatę:
  • a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub
  • b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 11. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Sprzedawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności
 12. W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności:
  • podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji
  • nie opłaciłeś zamówienia w terminie.
 14. Link, o którym mowa w ust. 7 nigdy nie wygasa.
 15. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 16. Po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedawcy, Klient otrzyma fakturę
 17. VAT na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

§6

Korzystanie z E- BOOKA

 1. E-book stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta
 2. Do prawidłowego korzystania z E-booka wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader, dostępu do internetu
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika E-booka Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z E-booka, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

§7

Zakup porady prawnej

 1. Zakup porady prawnej możliwy jest tylko i wyłącznie po dokonaniu szczegółowych ustaleń ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kamila@rutkowska-kancelaria.pl.
 2. Koszt porady prawnej oraz termin jej realizacji jest ustalany indywidualnie, zależności od zakresu sprawy.
 3. Sprzedawca ustala e-mailowo z Klientem konieczność przesłania dokumentów, szczegółów niezbędnych do realizacji usługi oraz termin na ich przesłanie.
 4. Klient dokonuje zakupu, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez opcję Kupuję i płacę.
 5. Możliwe formy zapłaty zostały przewidziane w § 5 ust. 10.
 6. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 7. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT.

§8

Zakres porady prawnej

 1. Zakres przygotowanej Porady wyznaczony jest przez stan faktyczny, który został przedstawiony przez Klienta.
 2. Klient nie może powoływać się na niekompletność, nieprzydatność treści Porady czy szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi, jeśli nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego.
 3. Sprzedawca będzie dostępny i odpowie na dodatkowe pytania klienta w terminie 48h od przesłanie pierwszej treści opinii. Odpowiedzi te nie wiążą się z dodatkowym wynagrodzeniem dla Sprzedawcy.
 4. Przesłanie nowych pytań, których nie obejmował stan faktyczny lub przesłanie ich po wyznaczonym w ust. 3 terminie, skutkuje koniecznością określenia przez Sprzedawcę ponownie dodatkowej ceny Usługi.
 5. Usługa realizowana jest w godzinach 10.00 – 16.00, chyba, że dokonano innych indywidualnych ustaleń.
 6. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że w polskim porządku prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa (każda więc interpretacja aktu prawnego, nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i możliwe są odstępstwa od niej). Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w praktyce może spotkać się z odmiennym stanowiskiem i interpretacją tego samego stanu faktycznego.
 7. Porada prawna zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozbieżnych poglądach dotyczących przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego panujących w doktrynie, orzecznictwie, praktyce, w zakresie interpretacji przepisów prawnych. Sprzedawca przedstawi własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwa jest odmienna interpretacja. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
 8. Sprzedawca nie gwarantuje skutecznego rozwiązania problemu, przedstawionego w stanie faktycznym, takiego, jakie byłoby zgodne z życzeniem Klienta. O ile będzie to możliwe, Sprzedawca przedstawi różne rozwiązania wskazanego problemu i wskaże to, które jego zdaniem może być najbardziej korzystne lub skuteczne dla Klienta.

§9

Prawa konsumenta

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie przysługiwać konsumentowi w przypadku zakupu treści cyfrowych – e-booka, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. W odniesieniu do porady prawnej: Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady lub porozumiał się z nim za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość). Niniejszym Sprzedawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Sprzedawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady lub zrealizowania jej za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to analizy stanu faktycznego, analizy dokumentów, orzecznictwa, dokonanych przez Sprzedawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.
 5. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyśle Sprzedawcy wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, że odstępuje od umowy.
 6. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu Konsument wyśle Sprzedawcy maila lub pismo.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić na Konsumentowi płatność, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, a Konsument to, co otrzymał od Sprzedawcy.
 8. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że za zgodą Konsumenta w inny sposób.

§10

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia należy kierować na adres: kamila@rutkowska-kancelaria.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię oraz adres e-mail Klienta,
  • dokładny opis i powód reklamacji,
  • żądania, propozycje i wnioski Klienta.
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 6. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela drogą mailową, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał cyfrowy lub treść porady wolny od wad.
 8. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 9. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji, jeżeli:
  • w treści porady wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów i możliwość różnego ich stosowania;
  • w treści porady wskazał, iż niezbędne jest wystąpienie o interpretacje indywidualną do właściwych organów np. podatkowych;
  • porada jest niekorzystna dla Klienta, ale zgodna z aktualnymi przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem,
  • inny prawnik wydał odmienną opinię w tym samym temacie.

§11

Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin Klient zgadza się, że w przypadku zaistnienia sporu strony spróbują go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez jedną ze stron. Jeśli w zakreślonym okresie strony nie znajdą rozwiązania na zakończenie sporu to zobowiązane są wszcząć postępowanie mediacyjne. Zasady przeprowadzanie postępowania mediacyjnego strony zawrą w umowie o mediację. Jeżeli strony nie znajdą rozwiązania w drodze mediacji będą mogły swoje roszczenia złożyć sądowi powszechnemu według siedziby Sprzedawcy.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, strony umawiają się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: rutkowska-kancelaria.pl/politykaprywatności

Wzór formularza odstąpienia od umowy

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
 • SPRZEDAWCA/KONSUMENT (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.