Mediacje administracyjne

Mediacje administracyjne mogą być prowadzone w toku postępowania administracyjnego. Sprawa może zostać skierowana przez organ administracyjny do mediacji z urzędu lub na wniosek strony.

mediacje administracyjne

Wprowadzenie instytucji mediacji do postępowania administracyjnego miało na celu zbliżenie administracji do społeczeństwa. Dzięki mediacji administracyjnej strony mogą mieć większy wpływ na swoje sprawy oraz na sprawy społecznie istotne. Celem mediacji administracyjnej nie jest jednak rozwiązania sporu między organem administracji publicznej a stroną. Jej istotą jest właśnie wyważenie interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Mediacja administracyjna daje możliwość wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Umożliwia również dokonanie ustaleń dotyczących załatwienia sprawy.

Podczas mediacji administracyjnej można wspólnie wypracować rozwiązanie sprawy i w ten sposób zakończyć postępowanie. Tym właśnie mediacja administracyjna różni się od mediacji cywilnej. Służy ona bowiem jedynie na wypracowaniu rozwiązania sprawy administracyjnej. Do przeprowadzenia mediacji administracyjnej, tak jak w przypadku mediacji cywilnej, niezbędne jest uzyskanie zgody stron.

STRONY W MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ

Mediacja administracyjna może być prowadzona pomiędzy:

 1. organem prowadzącym postępowanie oraz stroną lub stronami tego postępowania albo
 2. stronami postępowania.

  PRZEDMIOT MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ

  Przedmiotem mediacji administracyjnej może być każda sprawa, o ile jej charakter na
  to pozwala. Mogą to być sprawy, w których strony:

  1. mają sprzeczne interesy,
  2. występuje sprzeczność interesu społecznego z interesem indywidualnym strony,
  3. organ administracji działa w ramach uznania administracyjnego,
  4. występuje wiele stron,
  5. może być zawarta ugoda administracyjna,
  6. organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść strony i może się spodziewać odwołania.

  Mając na uwadze powyższe mediacja administracyjna może być więc prowadzona w sprawach związanych z:

  1. zagospodarowaniem przestrzennym tj. np. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
  2. ochroną środowiska i przyrody tj. np. w sprawach o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  3. budownictwem i architekturą tj. np. pozwolenia na budowę,
  4. gospodarką wodną,
  5. nieruchomościami,
  6. rolnictwem lub leśnictwem,
  7. sporami sąsiedzkimi np. w rozgraniczeniu nieruchomości,
  8. a także związane z działalnością regulowaną tj. w sprawach o wydanie koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a także w sprawach własności przemysłowej.

  MEDIACJE ADMINISTRACYJNE – ZALETY

  Mediacje administracyjne mają wiele zalet, a mianowicie:

  • dają możliwość szybkiego postępowania i zakończenia sprawy,
  • mają nieformalny charakter,
  • dają szansę na uniknięcie postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego
  • umożliwiają zachowanie korzystnego wizerunku,
  • dają możliwość prowadzenia dialogu między stronami w bezpiecznej i bezstresowej atmosferze,
  • są poufne i dyskretne,
  • kształtują dobre relacje między administracją publiczną a społeczeństwem,
  • zapewniają efektywną komunikację między stronami,
  • zapewniają łatwość przedstawienia dowodów i ustalenia faktów, co ma istotne znaczenie szczególnie w skomplikowanych sprawach.

  W mediacji to strony ustalają zasady, czas oraz miejsce procedowania.

  UGODA W MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ

  Mediacja administracyjna różni się od mediacji cywilnej, tym, że ustalenia podjęte w toku mediacji mogą być podstawą do wydania decyzji administracyjnej lub mogą być zawarte w ugodzie administracyjnej. W mediacji administracyjnej mamy więc, w zależności od rodzaju sprawy, dwie formy załatwienia sprawy.

  W pierwszym przypadku zawarte porozumienie nie kończy postępowania administracyjnego. Ustalenia wypracowane  podczas mediacji, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem, stanowią podstawę do załatwienia sprawy w formie decyzji administracyjnej. Taka forma załatwienia sprawy jest stosowana, gdy mediacja prowadzona jest z udziałem strony oraz organu administracyjnego.

  W drugim przypadku ustalenia między stronami mogą być zawarte w ugodzie administracyjnej, która po zatwierdzeniu przez organ administracyjny, wywołuje skutki jak decyzja administracyjna. Taka forma załatwienia sprawy jest możliwa, gdy uczestnikami postępowania są strony postępowania, bez udziału organu administracyjnego.

  W przypadku zawarcia ugody administracyjnej organ administracyjny zatwierdza ją, jeżeli jest zgodna z prawem, nie narusza interesu społecznego lub słusznego interesu stron.