mediacje cywilne

Mediacje cywilne

Mediacje są jednym ze sposobów ugodowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mogą być prowadzone właściwie w każdej sprawie cywilnej, gdzie prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacje cywilne pozwalają stronom na aktywne kształtowanie swoich praw i roszczeń. Dzięki mediacjom cywilnym strony w przyjaznej i poufnej atmosferze mają  możliwość rozwiązania swoich problemów, wyrażenia swoich oczekiwań i potrzeb bez zaangażowania sądów.

STRONY W MEDIACJI CYWILNEJ

W przypadku mediacji cywilnej stroną może być każdy, kto ma status strony w postępowaniu cywilnym, a mianowicie:

 1. osoba fizyczna,
 2. przedsiębiorca,
 3. wspólnota mieszkaniowa,
 4. stowarzyszenie,
 5. fundacja,
 6. Skarb Państwa,
 7. spółki prawa handlowego,
 8. wspólnicy spółki cywilnej,
 9. państwowa osoba prawna,
 10. samorządowa osoba prawna,
 11. jednostka samorządu terytorialnego.

RODZAJE MEDIACJI CYWILNEJ

W sporach w sprawach cywilnych możliwe jest prowadzenie mediacji:

 1. pozasądowej – przed mediatorem na podstawie umowy o mediację jest to tzw. mediacja cywilna umowna lub
 2. sądowej – przed mediatorem na podstawie zlecenia  sądu jest to tzw. mediacja cywilna sądowa lub
 3. na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora, po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę tzw. mediacja na wniosek.

PRZEDMIOT MEDIACJI CYWILNEJ

Przedmiotem mediacji cywilnej może być właściwie każdy spór, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Mediacja cywilna może być prowadzona np. w sprawach:

 1. o zapłatę,
 2. dotyczących zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów cywilnych,
 3. związanych z rękojmią i gwarancją
 4. o zniesienie współwłasności,
 5. związanych z rozgraniczeniem,
 6. o dział spadku,
 7. związanych z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 8. o podział majątku wspólnego,
 9. związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem,
 10. o opróżnianie lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 11. związanych z roszczeniami z czynów niedozwolonych,
 12. o wydanie ruchomości lub nieruchomości
 13. związanych ze sprawami z zakresu własności intelektualnej,
 14. o naruszanie posiadania,
 15. związanych z odszkodowaniami za szkody na osobie,
 16. związanych z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę,
 17. o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 18. związanych z zarządem rzeczą wspólną np. z rozstrzygnięciem w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej, wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną,
 19. związanych z naruszeniem dób osobistych,
 20. we wszystkich sprawach, w których pojawia się spór związany z prawem cywilnym np. sprawy sąsiedzkie, sprawy gruntowe.

MEDIACJE CYWILNE - ZALETY

Mediacja cywilna ma wiele zalet, a mianowicie:

 • daje możliwość prowadzenia rozmowy między stronami w bezpiecznej i bezstresowej atmosferze. Strony mają wpływ na treść zawartej między nimi ugody,
 • daje możliwość wypracowania warunków ugody, które uwzględniają interesy i potrzeby obu stron,
 • umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku,
 • jest poufna i dyskretna,
 • daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami,
 • stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu.

W mediacji to strony ustalają zasady, czas oraz miejsce procedowania.

UGODA W MEDIACJI CYWILNEJ

Podczas mediacji cywilnej strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem. Ugoda taka, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej. Sąd zatwierdza ugodę, jeżeli jest ona zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Sąd nie zatwierdzi jednak ugody, gdy zmierza ona do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała i zawiera sprzeczności.
Ugoda zawarta w mediacji cywilnej jest przede wszystkim wyrazem woli stron i daje im gwarancję jej rzetelnego wykonania bez udziału sądu lub komornika. Innymi słowy, strony zawierając ugodę, kończą zaistniały między nimi spór i zapewniają jej dobrowolne wykonanie.
W przypadku jednak, gdy jedna ze stron nie wykona postanowień ugody, druga stron ma możliwość wszczęcia postępowania przed komornikiem.
Ugoda zawarta w mediacji cywilnej daje możliwość ułożenia stosunków między stronami w sposób głębszy, niż wynika to z pozwu.