Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest rodzajem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Prawa i obowiązki stron umowy co do zasady są takie same jak przy zawieraniu zwykłej umowy najmu lokalu. Wynajmujący ma więc obowiązek wydania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, a najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela czyli np. opłat za media. Strony w umowie mogą oczywiście określić jeszcze inne obowiązki.