Blog Radcy Prawnego Kamili Rutkowskiej-Krehut

wyłączenie małżonka
Formalności spadkowe

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Warunkiem wszczęcia postępowania w przedmiocie wyłączenia jest wystąpienie przed śmiercią przez spadkodawcę z powództwem o rozwód albo separację z winy drugiego małżonka. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił z orzeczeniem o nieorzekaniu o winie.

Czytaj dalej...
uprawnienia małżonka
Formalności spadkowe

Uprawnienia małżonka spadkodawcy

Sytuacja małżonka spadkodawcy jest dość szczególna w porównaniu z innymi spadkobiercami jak na przykład z dziećmi (zstępnymi) czy jego rodzicami (wstępnymi). Małżonka wraz ze spadkodawcą łączy szczególna więź emocjonalna, duchowa oraz majątkowa.

Czytaj dalej...
najem instytucjonalny
Umowy najmu

Najem instytucjonalny

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali, i chciałbyś zabezpieczyć swoje interesy jako właściciel lokalu, to najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem jest najem instytucjonalny.

Czytaj dalej...
Formalności spadkowe

Kto ma uprawnienia do mieszkania spadkodawcy?

Czy spadkobiercy mają jakieś uprawnienia do mieszkania, w którym mieszkali razem ze spadkodawcą, czy mają prawo korzystać z urządzeń domowych spadkodawcy?

Czytaj dalej...
najem okazjonalny
Umowy najmu

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest rodzajem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Prawa i obowiązki stron umowy co do zasady są takie same jak przy zawieraniu zwykłej umowy najmu lokalu.

Czytaj dalej...
odrzucenie spadku
Formalności spadkowe

Przyjąć czy odrzucić spadek?

Jeżeli spadkobierca nie chce przyjąć spadku, to winien go odrzucić. Odrzucenie spadku albo jego przyjęcie to czynność, którą potencjalny spadkobierca podejmuje po śmierci spadkodawcy. Nie może tego zrobić za jego życia. Za życia spadkodawcy spadkobierca może podpisać umowę o zrzeczeniu się spadku i wtedy zrzeka się dziedziczenia.

Czytaj dalej...
odwołać darowiznę
Darowizna

Odwołanie darowizny

Darowizny nie można odwołać w sposób dowolny. Aby to uczynić, należy spełnić określone przesłanki, wynikające z ustawy.Są dwie sytuacje odwołania darowizny: odwołanie darowizny niewykonanej i odwołanie darowizny wykonanej.

Czytaj dalej...
dziedziczenie ustawowe
Formalności spadkowe

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał w testamencie spadkobiercy albo gdy żadna z osób przez niego powołana nie może zostać spadkobiercą.Należy jednak pamiętać, że spadkobierca musi mieć zdolność dziedziczenia, czyli musi mieć zdolność do bycia spadkobiercą.

Czytaj dalej...
rekompensata
Prawo w działaności gospodarczej

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności może być naliczona w przypadku umowy zawieranej między innymi między przedsiębiorcami, a przedmiotem tej umowy musi być odpłatna usługa (np. umowa zlecenia) lub odpłatna dostawa towaru.

Czytaj dalej...
odwołanie testamentu
Formalności spadkowe

Odwołanie testamentu

Spadkodawca może w każdej chwili zarządzić odwołanie testamentu bez podania przyczyny. Prawo do odwołania testamentu jest prawem, którego nie można się zrzec, jak również nie można się zobowiązać, że nie będzie się z tego prawa korzystać. Takie czynności są nieważne.

Czytaj dalej...
zapis windykacyjny
Formalności spadkowe

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, który pozwala spadkodawcy zadecydować, komu mają przypaść określone przedmioty wchodzące w skład majątku spadkodawcy. W takim przypadku osoba wskazana przez spadkobiercę otrzymuje przedmiot zapisu windykacyjnego i przedmiot ten nie wchodzi w skład spadku.

Czytaj dalej...
zapis zwykły
Formalności spadkowe

Zapis zwykły

Zapisem zwykłym w odróżnieniu od zapisu windykacyjnego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę (ustawowego lub testamentowego) do spełnienia określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiercy).

Czytaj dalej...
prawo do zachowku
Formalności spadkowe

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku to prawo do otrzymania określonej w pieniądzu wartości, dla obliczenia której podstawę stanowi spadek, zapisy windykacyjne oraz darowizny udzielone przez spadkodawcę.

Czytaj dalej...
testament
Formalności spadkowe

Testament

Testament jest jedyną formą, dzięki której spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem po swojej śmierci. Dokument ten jest czynnością prawną sformalizowaną i musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem, inaczej jest nieważny.

Czytaj dalej...
wydziedziczenie
Formalności spadkowe

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie danej osoby prawa do zachowku. Spadkodawca sam bowiem decyduje, kto po jego śmierci ma prawo otrzymać jego majątek (spadek). Do tego właśnie może mu służyć instytucja wydziedziczenia.

Czytaj dalej...
niegodność dziedziczenia
Formalności spadkowe

Niegodność dziedziczenia

Osoba, która jest niegodna dziedziczenia jest wyłączona od dziedziczenia (w tym zapisów i zachowku) i traktowany jest jakby nie dożył otwarcia spadku.

Czytaj dalej...
mediacja
Mediacje

Mediacja zamiast sądu

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów, nawet tych sądowych. Jest ona alternatywą do postępowania sądowego. Oznacza to, że nie zawsze, aby rozwiązać spór, trzeba iść do sądu i czekać na długoletni i kosztowny proces.

Czytaj dalej...
zbycie spadku
Sprawy spadkowe

Zbycie spadku

Spadek, którym są wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Do spadku nie wchodzą jednak prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane z jego osobą np. służebności osobiste.

Czytaj dalej...
formalności spadkowe
Sprawy spadkowe

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.

Czytaj dalej...
zasiedzenie rzeczy ruchomej
Forma nabycia własności

Zasiedzenie rzeczy ruchomej

Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest jednym ze sposobów nabycia własności określonej rzeczy. Zasiedzieć można zarówno nieruchomości tj. budynki, grunty, a także ich części oraz ruchomości np. samochód.

Czytaj dalej...
zasiedzenie nieruchomosći
Forma nabycia własności

Zasiedzenie nieruchomości

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Zasiedzieć można każdą nieruchomość zarówno gruntową, budynkową oraz lokalową i to niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem.

Czytaj dalej...
formalności spadkowe
Formalności spadkowe

Zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego

Zarząd sukcesyjny to rozwiązanie tymczasowe. W czasie jego trwania powinny zostać zakończone formalności spadkowe.

Czytaj dalej...
Zarządca sukcesyjny
Formalności spadkowe

Zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny odpowiedzialny jest za prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku do czasu uregulowania formalności spadkowych, jednak nie dłużej niż dwa lata od śmierci przedsiębiorcy.

Czytaj dalej...
zwierzęta
Ukraina

Zasady przekraczania granic przez zwierzęta w związku z wojną na Ukrainie

Wojna na Ukrainie zmusiła wielu mieszkańców tego kraju do jego opuszczenia i wjazdu na teren Polski. Opuszczają swój kraj z całym swoim dobytkiem, w tym ze swoimi pupilami tzn. psami, kotami czy innymi zwierzętami domowymi.

Czytaj dalej...
pomoc dla obywateli Ukrainy
Ukraina

Pomoc udzielana cudzoziemcom w związku z wojną na Ukrainie

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zadeklarowali chęć pozostania na terenie Polski mogą uzyskać wsparcie ze strony naszego kraju.

Czytaj dalej...
legalny pobyt obywateli Ukrainy
Ukraina

Legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski

Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu na terenie Polski zmieniła się od 24.02.2022 r. w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Czytaj dalej...
Translate »