Zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny po jego ustanowieniu prowadzi przedsiębiorstwo w spadku. W czasie jego trwania powinny zostać zakończone formalności spadkowe. Jego zadaniem jest wykonywanie bieżących spraw przedsiębiorstwa nie dłużej niż 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rzecz właściciela lub właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny prowadzi więc dotychczasową działalność przedsiębiorstwa używając dotychczasowej firmy przedsiębiorcy jednak z dodatkiem „w spadku”.

Pamiętać należy, że funkcji zarządcy sukcesyjnego nie można przenosić na inną osobę i jest to zakaz bezwzględny. Zarządca sukcesyjny może jednak ustanowić pełnomocników zarówno do wykonywania poszczególnych czynności jak i do czynności pewnego rodzaju.

formalności spadkowe


Czynności podejmowane przez zarządcę sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny może:

  • dokonywać czynności faktycznych i prawnych dotyczących zatrudnionych pracowników. Istotne jest, że z chwilą ustanowienia zarządu sukcesyjnego następuje kontynuacja zawartych umów o pracę na dotychczasowych zasadach do czasu jego wygaśnięcia;
  • dysponować rachunkami bankowymi związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a w tym dokonywać płatności w ramach prowadzonej działalności;
  • regulować zobowiązania publicznoprawne ( tj. podatki lub inne opłaty, itd.);
  • zawierać i wykonywać umowy;
  • wypowiadać lub rozwiązywać zawarte umowy;
  •  prowadzić negocjacje zarówno przy zawieraniu nowych umów jak i zmieniać warunki dotychczas zawartych umów;
  • być stroną w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowoadmistracyjnych,
  • być stroną w postępowaniach sądowych (jako powód, pozwany, wnioskodawca czy też uczestnik);
  • zaciągać zobowiązania, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Głównym zadaniem zarządy sukcesyjnego jest więc zarządzanie. Należy pamiętać, że zarządca sukcesyjny samodzielnie może wykonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. W przypadku podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd niezbędne jest uzyskanie przez niego zgody właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub zezwolenia sądu, jeśli właściciel nie wyrazi zgody.

Obowiązki zarządcy sukcesyjnego

Jednym z najważniejszych obowiązków zarządcy sukcesyjnego jest sporządzenie i złożenie wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku. Wykaz taki obejmuje składniki przedsiębiorstwa w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy, a także długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy. Zarządca ma obowiązek złożyć taki wykaz niezwłocznie po jego ustanowieniu i składa go przed notariuszem. Natomiast po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego osoba, która pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w chwili wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, wydaje przedsiębiorstwo w spadku jego właścicielom.

Wynagrodzenie zarządcy sukcesyjnego

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym nie rozstrzyga wprost, czy zarządcy sukcesyjnemu za jego czynności należy się wynagrodzenie czy też nie, w tym zakresie odsyła nas do regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego o zleceniu. Ustawodawca więc pozostawia decyzję w zakresie wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnemu oraz właścicielom przedsiębiorstwa w spadku. Należy więc przyjąć, że funkcję zarządcy sukcesyjnego można wykonywać zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia.

Więcej na temat zarządcy sukcesyjnego przeczytasz tutaj: