Zasiedzenie rzeczy ruchomej

Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest jednym ze sposobów nabycia własności określonej rzeczy. Zasiedzieć można zarówno nieruchomości tj. budynki, grunty, a także ich części oraz ruchomości np. samochód.

zasiedzenie rzeczy ruchomej

Do nabycia własności ruchomości przez zasiedzenie niezbędne jest spełnienie określonych warunków, a mianowicie należy:

  1. posiadać rzecz jako posiadacz samoistny,
  2. posiadanie samoistne musi być w dobrej wierze,
  3. posiadanie samoistne musi trwać nieprzerwanie od trzech lat.

Wyżej wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie.


Posiadacz samoistny rzeczy

W prawie cywilnym rozróżnia się dwa rodzaje posiadania: jest to posiadanie samoistne oraz posiadanie zależne. Różnica między nimi jest bardzo istotna.

Posiadacz samoistny włada rzeczą jak jej właściciel, co oznacza, że używa rzeczy jakby był jej właścicielem. Dba o nią, korzysta z niej w taki sposób, jakby była ona jego własnością. Posiadacza samoistnego nie łączy z właścicielem rzeczy żaden stosunek prawny. To odróżnia go od posiadacza zależnego, który z reguły używa rzeczy na podstawie określonej umowy lub innego stosunku prawnego z właścicielem np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy też użyczenia itp.

Nabycie rzeczy ruchomej przez zasiedzenie jest więc możliwie tylko przez posiadacza samoistnego rzeczy. Posiadacz zależny  np. dzierżawca, najemca rzeczy nie może zasiedzieć rzeczy ruchomej nawet, jeśli korzystają z niej dłużej niż 3 lata.

Dobra wiara posiadacza rzeczy

Zasiedzenie rzeczy ruchomej może nastąpić tylko przez posiadacza samoistnego, który jest w dobrej wierze. W dobrej wierze jest posiadacz samoistny, który ma uzasadnione okolicznościami przeświadczenie, że jest właścicielem rzeczy. Co oznacza, że przy nabyciu rzeczy w posiadanie pojawiły się takie okoliczności, które usprawiedliwiają jego przekonanie, że w wyniku tej czynności stał się on właścicielem rzeczy.

W złej wierze natomiast jest posiadacz samoistny, który wie, że nie przysługuje mu do rzeczy żadne prawo albo gdy co prawda o tym nie wie, ale przy zachowaniu należytej staranności powinien był o tym wiedzieć.

Należy jednak pamiętać, że przy zasiedzeniu ruchomości uzyskanie przez posiadacza samoistnego wiadomości, że nie jest on właścicielem rzeczy przed upływem trzyletniego okresu posiadania, powoduje, że zasiedzenie nie jest już możliwe.

Posiadanie rzeczy nieprzerwanie przez trzy lata

Warunkiem nabycia rzeczy ruchomej przez zasiedzenie jest jej posiadanie ciągle przez co najmniej trzy lata. Termin ten liczony jest od momentu objęcia rzeczy w posiadanie. Posiadanie takie musi być nieprzerwane.

Zakaz nabycia rzeczy ruchomych przez zasiedzenie

Jeżeli nawet zostały spełnione przesłanki, które zostały opisane powyżej, kodeks cywilny wprowadził ustawowy zakaz zasiedzenia rzeczy, które zostały wpisane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Ponadto należy pamiętać że zasiedzieć można tylko rzeczy będące przedmiotami materialnymi. Nie można zasiedzieć części rzeczy ruchomej ani zbioru rzeczy. Nie jest też możliwe zasiedzenie rzeczy wyłączonych z obrotu (ruchome zabytki archeologiczne, fałszywe pieniądze, broń palna posiadana bez zezwolenia).

Podstawa prawna:

art. 174 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Więcej na temat zasiedzenia przeczytasz tutaj: