SPECJALIZACJE – PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne określa relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami  w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. To jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, mająca istotny wpływ na codzienne aspekty życia każdego z nas.

Prawo administracyjne


Prawo administracyjne obejmuje swoim zakresem:

 • prawo administracyjne ustrojowe, które normuje strukturę oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawo administracyjne materialne, które reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli oraz
 • prawo administracyjne procesowe, które reguluje procedurę administracyjną, w tym przede wszystkim procedurę postępowania administracyjnego.

Relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami reguluje w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków prawo administracyjne. To jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, mająca istotny wpływ na codzienne aspekty życia każdego z nas.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska-Krehut w zakresie prawa administracyjnego  oferuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • analizę aktów administracyjnych ( np. decyzji),
 • reprezentację strony na każdym etapie w postępowaniu administracyjnym, w tym udział w mediacji administracyjnej,
 • reprezentację strony przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim  Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), w tym udział w mediacji sądowej,  
 • sporządzanie odwołań, zażaleń oraz wszelkich pism na każdym etapie w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych.

Kancelaria prowadzi również pełną obsługę prawną organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, a także spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury.

W ramach pełnej obsługi prawnej Kancelaria oferuje w szczególności:

 • sporządzanie audytów,
 • wydawanie specjalistycznych opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń organów jednostek samorządu  terytorialnego,
 • świadczenie doradztwa prawnego we wszelkich administracyjnoprawnych aspektach,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów prawa,
 • opiniowanie decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych organów administracji publicznej,
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, 
 • administracyjnego oraz innych dziedzin prawa w zależności od potrzeb jednostki,
 • zastępstwo procesowe jednostki zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, organami nadzoru i kontroli tj. Wojewodą oraz Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli,
 • udział w mediacjach,
 • obsługa prawna w zakresie zamówień  publicznych,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej.