SPECJALIZACJE – PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – Prowadzimy pełną obsługę prawną organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, a także spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury.


Relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami reguluje w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków prawo administracyjne. To jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, mająca istotny wpływ na codzienne aspekty życia każdego z nas.

Kancelaria Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut zapewnia profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego. Gwarantuje swoim Klientom przede wszystkim realizację ich praw w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Świadczona pomoc prawna obejmuje także reprezentację na każdym etapie procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. W tym zakresie mieści się sporządzanie wniosków i stanowisk, zaskarżanie uchwał, aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych. Istotnym aspektem z zakresu prawa administracyjnego jest reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, inspekcjami ochrony środowiska, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi.

Sporządzamy audyty, wydajemy specjalistyczne opinie prawne, przygotowujemy projekty uchwał, świadczymy doradztwo prawne we wszelkich administracyjnoprawnych aspektach, a także w zakresie procesu uchwałodawczego. Zapewniamy pomoc w zakresie składania środków odwoławczych, zajmujemy się zamówieniami publicznymi, a także uzyskiwaniem licencji, koncesji i zezwoleń.

W zakresie pomocy prawnej zapewniamy:

  1. Reprezentacje jednostek samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewodą oraz Regionalną Izbą Obrachunkową.
  2. Opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych organów jednostek samorządu
  3. Opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń. Bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych.
  4. Doradzanie w postępowaniach administracyjnych toczonych przed organami władzy publicznej, sadami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  5. Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych

Interesują Cię zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego?

Skontaktuj się z nami, by otrzymać pomoc prawną.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Translate »