MEDIACJE GOSPODARCZE

mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze są jednym ze sposób ugodowego rozwiązywania sporów również między przedsiębiorcami. Pozwalają przedsiębiorcom na prowadzenie dalszej współpracy, mimo pojawiających się sporów.

Przedsiębiorcy podejmują współpracę ze sobą, która jednak może wiązać się z powstawaniem sporów lub konfliktów. Każdemu przedsiębiorcy zależy jednak na współpracy, a nie na konfliktach. Niekiedy jednak spory są nieuniknione. Postępowania sądowe między przedsiębiorcami są długotrwale, kosztowne, a także ze względu na ciągłą zmianę przepisów dość skomplikowane. Nie bez znaczenia jest również kwestia wizerunku i możliwość dalszej współpracy. W wyniku sporu istnieje również zagrożenie utraty kontrahenta, a także ujawnienie informacji poufnych dotyczących przedsiębiorstwa. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania sporu w drodze mediacji gospodarczej, będącej rodzajem mediacji cywilnej. Mediacje gospodarcze pozwalają bowiem przedsiębiorcom na prowadzenie dalszej współpracy, mimo pojawiających się sporów.

STRONY W MEDIACJI GOSPODARCZEJ

W przypadku mediacji gospodarczej mediacje mogą być prowadzone pomiędzy:
1) przedsiębiorcą i przedsiębiorcą
2) osobą fizyczną i przedsiębiorcą
3) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i przedsiębiorcą

RODZAJE MEDIACJI GOSPODARCZEJ

W sporach w sprawach gospodarczych możliwe jest prowadzenie mediacji:
1) pozasądowej – przed mediatorem na podstawie umowy mediacji jest to tzw. mediacja gospodarcza umowna lub
2) sądową – przed mediatorem na podstawie na zlecenie sądu jest to tzw. mediacja gospodarcza sądowa lub
3) na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora, po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę tzw. mediacja na wniosek

PRZEDMIOT MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy spór, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Szczególnie dotyczy to spraw między innymi związanych z:

 • wykonaniem umów,
 • odszkodowaniami,
 • reklamacjami towarów lub usług,
 • roszczeniami wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom,
 • podziałem majątku spółki,

Dotyczy to także spraw o zapłatę zależności i ustalenia obowiązków w ramach umowy konsorcjum.

ZALETY MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Mediacja gospodarcza ma wiele zalet, a mianowicie:

 • daje możliwość prowadzenia dialogu między stronami w bezpiecznej i bezstresowej atmosferze,
 • pozwala zachować dobry wizerunek,
 • daje możliwość szybkiego odzyskiwania pieniędzy,
 • jest poufna i dyskretna,
 • daje możliwość wypracowania warunków ugody, które uwzględniają interesy i potrzeby obu stron,
 • jest tania i szybka,
 • daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami, co wpływa na możliwość dalszej współpracy,

UGODA W MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Podczas mediacji gospodarczej strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem. Ugoda taka, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej. Sąd zatwierdza ugodę, jeżeli jest ona zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Sąd nie zatwierdzi jednak ugody, gdy zmierza ona do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała i zawiera sprzeczności.
Ugoda zawarta w mediacji gospodarczej jest wyrazem woli stron i daje im gwarancję jej rzetelnego wykonania bez udziału sądu lub komornika. Strony zawierając ugodę kończą zaistniały między nimi spór i zapewniają jej dobrowolne wykonanie. W przypadku jednak, gdy jedna ze stron nie wykona postanowień ugody, druga stron ma możliwość wszczęcia postępowania przed komornikiem. Ugoda zawarta w mediacji gospodarczej daje możliwość ułożenia stosunków między stronami w sposób głębszy niż wynika to z pozwu.

Translate »