MEDIACJE GOSPODARCZE

Mediacje gospodarcze są jednym ze sposób ugodowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

mediacje gospodarcze

Dla każdego przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej ważna jest szybkość w obrocie pieniądza, sprawne radzenie sobie z problemami, które wynikają z wykonywania  umów handlowych, a także niskie koszty windykacji należności oraz dyskrecja.

Od dawna wiemy, że w biznesie liczy się czas i pieniądze, a także dobre relacje z kontrahentami.

I to właśnie daje im mediacja. Mediacja gospodarcza gwarantuje  przedsiębiorcom poufność i dobrowolność, bezstronność osoby mediatora oraz jego neutralność, a także pozwala stronom poszukiwać samodzielnych rozwiązań.

Każdy przedsiębiorca wie, że postępowania sądowe z jego udziałem są długotrwale, kosztowne, a także ze względu na ciągłą zmianę przepisów dość skomplikowane. Nie bez znaczenia jest również kwestia wizerunku i możliwość dalszej współpracy z kontrahentem. W wyniku sporu istnieje bowiem zagrożenie utraty kontrahenta, a także ujawnienie informacji poufnych dotyczących przedsiębiorstwa. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania sporu w drodze mediacji gospodarczej, będącej rodzajem mediacji cywilnej.

STRONY W MEDIACJI GOSPODARCZEJ

W przypadku mediacji gospodarczej mediacje mogą być prowadzone pomiędzy:

 1. przedsiębiorcą i przedsiębiorcą,
 2. osobą fizyczną i przedsiębiorcą lub
 3. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i przedsiębiorcą

RODZAJE MEDIACJI GOSPODARCZEJ

W sporach w sprawach gospodarczych możliwe jest prowadzenie mediacji:

 1. pozasądowej – przed mediatorem na podstawie umowy mediacji jest to tzw. mediacja gospodarcza umowna lub
 2. sądową – przed mediatorem na podstawie zlecenia sądu jest to tzw. mediacja gospodarcza sądowa lub
 3. na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora, po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę tzw. mediacja na wniosek

PRZEDMIOT MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy spór, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Szczególnie dotyczy to spraw między innymi związanych z:

 • wykonaniem umowy,
 • odszkodowaniami,
 • reklamacjami towarów lub usług,
 • roszczeniami wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom,
 • podziałem majątku spółki,
 • zapłatą wynagrodzenia

ZALETY MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Mediacja gospodarcza ma wiele zalet, a mianowicie:

 • daje możliwość prowadzenia dialogu między stronami w bezpiecznej i bezstresowej atmosferze,
 • pozwala zachować dobry wizerunek,
 • daje możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy,
 • jest poufna i dyskretna,
 • daje możliwość wypracowania warunków ugody, które uwzględniają interesy i potrzeby obu stron,
 • jest tańsza i szybsza w porównaniu z procesem sądowym,
 • daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami, co wpływa na możliwość dalszej współpracy,

UGODA W MEDIACJI GOSPODARCZEJ

Podczas mediacji gospodarczej strony mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem. Ugoda taka, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej. Sąd zatwierdza ugodę, jeżeli jest ona zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Sąd nie zatwierdzi jednak ugody, gdy zmierza ona do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała i zawiera sprzeczności.


Ugoda zawarta w mediacji gospodarczej jest wyrazem woli stron i daje im gwarancję jej rzetelnego wykonania bez udziału sądu lub komornika. Strony zawierając ugodę, kończą zaistniały między nimi spór i zapewniają jego dobrowolne wykonanie. W przypadku, jednak gdy jedna ze stron nie wykona postanowień ugody, druga stron ma możliwość wszczęcia postępowania przed komornikiem. Ugoda zawarta w mediacji gospodarczej daje możliwość ułożenia stosunków między stronami w sposób głębszy, niż wynika to z pozwu