Zabezpieczenie wierzytelności

Istotą każdego stosunku zobowiązaniowego (zobowiązania) jest to, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Dłużnik ponosi więc osobistą odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania. Oznacza to, że wierzyciel może egzekwować swoją należność z całego majątku dłużnika aż do całkowitej spłaty zobowiązania.