Mediacje karne

Mediacje karne to dobrowolne negocjacje dotyczące sposobu naprawienia sytuacji, która powstała między sprawcą a ofiarą.

mediacje karne

Mediację można również prowadzić w sprawach karnych. Jest oczywiście dość znaczna różnica między mediacją karną a cywilną. Mediacje karne są sposobem na dobrowolne rozwiązanie sporu, który powstał pomiędzy sprawcą a ofiarą z powodu popełnienia przestępstwa. Mediacja karna daje ofierze możliwość aktywnego udziału w prowadzonym postępowaniu, podczas którego ofiara może wyrazić swoje oczekiwania i odczucia w związku z powstałym zdarzeniem.
Mediacje karne to dobrowolne negocjacje dotyczące sposobu naprawienia sytuacji, która powstała między sprawcą a ofiarą. Ideą mediacji karnej jest to, aby ofiara oraz sprawca doszli do porozumienia, w jaki sposób sprawca ma dokonać naprawienia szkód materialnych oraz moralnych.

MEDIACJE KARNE – STRONY

W przypadku mediacji karnych stroną mediacji jest:
1) pokrzywdzony (ofiara) oraz
2) podejrzany lub oskarżony ( sprawca)

PRZEDMIOT MEDIACJI KARNEJ

Nie wszystkie sprawy karne nadają się do mediacji karnej. Do mediacji karnej nie kieruje się spraw w których, nie ma osoby pokrzywdzonej, a więc nie ma ofiary. Ponadto nie kieruje się spraw, w których sprawca jest bardzo zdemoralizowany, agresywny, próbuje zastraszyć ofiarę lub był już wielokrotnie karany za takie przestępstwo. Najczęściej do mediacji karnej kierowane się sprawy, w których sprawca działał nieumyślnie, było to przestępstwo incydentalne, a także sprawy z oskarżenia prywatnego.

Do mediacji karnej mogą więc być kierowane sprawy ze zdarzeń komunikacyjnych, bójek, pobić, gróźb, przestępstwa przeciwko mieniu czy zniesławienia.

ZALETY MEDIACJI KARNYCH

Mediacja karna ma wiele zalet, a mianowicie:

 • daje ofierze możliwość wypowiedzenia się o swoich odczuciach w związku z tym, że padł ofiarą przestępstwa – mediacje karne skupiają się więc na ofierze na jej potrzebach, oczekiwaniach oraz odczuciach,
 • daje możliwość wypowiedzenia się ofierze, w jaki sposób szkoda ma zostać naprawiona,
 • pomaga ofierze uniknąć stresu związanego z wielokrotnym składaniem zeznań w czasie postępowania prokuratorskiego, a później sądowego,
 • daje szansę sprawcy na zrozumieniu krzywdy, jaką wyrządził ofierze. Sprawca ma możliwość zrozumienia swoich czynów oraz wyrażeniu skruchy i żalu za nie.
 • przyspiesza postępowanie karne.
 • stwarza ofierze większe szanse na to, że wyrządzona krzywda zostanie naprawiona, a tym samym umożliwia trwałe zakończenie konfliktu między nim a sprawcą.
 • zapewnia pełną poufność i dyskrecję.
 • stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie ugody.

MEDIACJE KARNE – UGODA

Ugoda zawarta w mediacji karnej ma inny charakter niż ugoda zawarta w sprawie cywilnej. Ugoda w mediacji karnej nie kończy postępowania sądowego, ale ma na nie wpływ. Pozytywny wynik mediacji karnej, jakim jest właśnie zawarcie ugody i pojednanie stron, może wpłynąć bowiem na decyzję sądu przy wymierzeniu kary, a w szczególności na jej rodzaj czy jej wysokość.
Skutkiem zawarcia ugody w sprawie karnej może być:

 • warunkowe umorzenie postępowania,
 • warunkowe zawieszenie postępowania
 • bezwarunkowe umorzenie postępowania,
 • nadzwyczajne złagodzenie kary,
 • skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • złagodzenie kary