Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, który pozwala spadkodawcy zadecydować, komu mają przypaść określone przedmioty wchodzące w skład majątku spadkodawcy. W takim przypadku osoba wskazana przez spadkobiercę otrzymuje przedmiot zapisu windykacyjnego i przedmiot ten nie wchodzi w skład spadku.

Zapisu windykacyjnego dokonuje się w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, w którym spadkodawca wskazuje konkretną osobę jako zapisobiercę.

zapis windykacyjny


Kto może być zapisobiercą

Zapisobiercą windykacyjnym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Innymi słowy, nie musi być to osoba z kręgu spadkobierców. Zapisobierca jest następcą prawnym spadkodawcy, co oznacza, że odpowiada za długi spadkowe.

Zapisobierca może przyjąć albo odrzucić zapis.

Spadkodawca może powołać jednego lub kilku zapisobierców windykacyjnych, może również powołać kilku zapisobierców do tego samego przedmiotu zapisu np. domu lub samochodu

Przedmiot zapisu windykacyjnego

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być każdy przedmiot niezależnie od jego wartości. Może to być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości tj. na przykład konkretny samochód, może to być każda rzecz ruchoma lub nieruchoma
  2. zbywalne prawo majątkowe np. wierzytelności, prawa własności przemysłowej, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania i służebności.
  5. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Przedmiot  zapisu musi należeć do testatora (spadkodawcy) i w chwili jego śmierci już przechodzi na zapisobiercę. Przedmiot ten nie wchodzi w skład spadku. Zapis windykacyjny jest ujawniany w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w akcie poświadczenia dziedziczenia.

Należy jednak pamiętać, że zapis windykacyjny jest  bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku (w chwili śmierci spadkodawcy) przedmiot zapisu nie należał do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany go zbyć.

Od zapisu windykacyjnego należy odróżnić zapis zwykły.

Podstawa prawna:

– art. 9811– 9816 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny