Zasady przekraczania granic przez zwierzęta w związku z wojną na Ukrainie

Wojna na Ukrainie zmusiła wielu mieszkańców tego kraju do jego opuszczenia i wjazdu na teren Polski. Opuszczają swój kraj z całym swoim dobytkiem, w tym ze swoimi pupilami tzn. psami, kotami czy innymi zwierzętami domowymi.

Należy jednak pamiętać, że tak jak zasady przekraczania granic przez cudzoziemców określają odpowiednie przepisy prawa, tak również przepisy prawa regulują zasady i wymogi przekraczania granic przez towarzyszące im zwierzęta domowe w celach niehandlowych.

zwierzęta

Przepisy prawa regulują zasady i wymogi przekraczania granic przez towarzyszące im zwierzęta domowe w celach niehandlowych.

Ogólne zasady przekraczania granicy przez zwierzęta domowe

Przepisy Unii Europejskiej inaczej regulują zasady związane z wjazdem na jej teren w celach niehandlowych takich zwierząt domowych jak pies, kot czy fretka, a inaczej takich zwierząt jak chomik, mysz czy królik.

W przypadku wjazdu psów, kotów i fretek przepisy prawa wymagają aby zwierzę:

  1. było prawidłowo oznakowane za pomocą mikroczipa,
  2. było zaszczepione przeciwko wściekliźnie i aby to szczepienie było nadal ważne,
  3. posiadało aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie,
  4. posiadało aktualny paszport wydany w jednym z państw członkowskich lub świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Mając na uwadze powyższe, osoby, którym przy przekraczaniu granicy, towarzyszą wyżej wymienione zwierzęta muszą posiadać następujące dokumenty:

  1. paszport zwierzęcia,
  2. pisemne upoważnienie właściciela, jeżeli osoba, której towarzyszy zwierzę nim nie jest,
  3. jeżeli osobie towarzyszy więcej niż 5 sztuk zwierząt, niezbędne jest posiadanie świadectwa zdrowia zwierząt

W przypadku przekraczania granicy innego rodzaju zwierząt domowych w celach niehandlowych typu króliki, chomiki, myszy, to przepisy prawa unijnego nie określają wymogów i dokumentów jakie należy posiadać. Każdy kraj Unii Europejskiej może jednak określić swoje wymagania.

W Polsce wprowadzono czasowe zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz wyżej wymienionych zwierząt.

Zasady przekraczania granicy przez psy, koty i fretki w związku z wojną na Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przy przekraczaniu granicy przez takie zwierzęta jak pies, kot czy fretka, nie jest wymagane posiadanie wyniku badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie, jak również pozostałych warunków.

Jednak w celu ustalenia stanu zdrowia zwierzęcia oraz objęcia go stosownym nadzorem, osoba, której zwierzę towarzyszy, musi bezzwłocznie zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu uzyskania pozwolenia na przemieszczanie się zwierzęcia towarzyszącego na teren UE, a więc legalnego pobytu zwierzęcia, należy.

złożyć wniosek na pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE, którego wzór znajduje się na stronie Głównego Inspektora Weterynarii.

Po wypełnieniu wniosku dokonuje się czynności związanych z oznakowaniem mikroczipem oraz szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Czynności te są bezpłatne. Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla miejsca przekroczenia granicy wydaje pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE, który będzie stanowił dowód legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem.

Jeżeli właściciel zwierzęcia, nie dokona takich czynności przy przekroczeniu granicy może je wykonać u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki pracującego w ramach Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, który wyda przedmiotowe pozwolenie.

Niedopełnienie tych obowiązków może doprowadzić do tego, że organ, który wykryje nielegalne przekroczenie granicy przez zwierzę, może je umieścić w schronisku lub azylu dla zwierząt, a nawet dokonać jego eutanazji.

Podstawa prawna:

rozporządzenie (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003.