Zabezpieczenie wierzytelności

Istotą każdego stosunku zobowiązaniowego (zobowiązania) jest to, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Dłużnik ponosi więc osobistą odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania. Oznacza to, że wierzyciel może egzekwować swoją należność z całego majątku dłużnika aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Praca zdalna

Okres pandemii COVID-19 ze względu na ograniczenia covidowe zmusił pracowników do wykonywania swojej pracy w domu. Tysiące pracowników przeniosło się więc ze swoich biur do domów, gdzie świadczyli pracę na rzecz swoich pracodawców. Z dnia na dzień zmienił się dotychczasowy, panujący przez dekady, system pracy, praca zdalna zagościła w nim na stałe. W trakcie pandemii zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostosowali się do nowego systemu pracy.

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest rodzajem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Prawa i obowiązki stron umowy co do zasady są takie same jak przy zawieraniu zwykłej umowy najmu lokalu. Wynajmujący ma więc obowiązek wydania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, a najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela czyli np. opłat za media. Strony w umowie mogą oczywiście określić jeszcze inne obowiązki.